E-shop na prenájom

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky Podmienky ochrany osobných údajov Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

  1. Definícia pojmov

GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku Služby Atomer objednávacím formulárom.

Poskytovateľ - firma All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

Osobný údaj - akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

Služba Atomer - súbor služieb potrebných na poskytovanie internetovej aplikácie Objednávateľa a ďalších služieb s tým spojených.

  1. Ochrana osobných údajov

2.1.    Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdzuje Objednávateľ, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.

2.2.    Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3.    Poskytovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním  webu Objednávateľ súhlasí a akceptuje túto skutočnosť.

2.4.    Objednávateľ má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania  (podľa článku 18 GDPR),  prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).

2.5.    Pre úspešné objednanie platenej verzie sú požadované údaje:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

2.6.    Poskytovateľ využíva služby sprostredkovateľov na webhostingové a registrátorské služby. Sprostredkovateľ zodpovedá za zabezpečenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.

2.7.    Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.

2.8.    Poskytovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie podľa článku 22 GDPR.

2.9.    Pri zapájaní sa do komunikácie prostredníctvom komentárov cez Facebook plugin na webovej stránke Poskytovateľa, môže Poskytovateľ spracúvať údaje komentujúceho z jeho profilu na sociálnej sieti Facebook. Jedná sa o údaje ako meno, priezvisko, profilová fotografia a údaje uverejnené komentujúcim na stránkach Poskytovateľa. Tieto údaje sú verejné a viditeľné aj pre ostatných návštevníkov stránky.

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán (Sprostredkovateľská zmluva)

3.1.    Poskytovateľ je voči údajom Objednávateľa sprostredkovateľ. Objednávateľ je voči svojim zákazníkom prevádzkovateľ.

3.2.    Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje a adresu) zákazníkov Objednávateľa za účelom poskytovanie Služby Atomer na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a z uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu.

3.3.    Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie Podmienok ochrany osobných údajov.

3.4.    Objednávateľ udeľuje povolenie na zapojenie sprostredkovateľov, ktorými sú poskytovateľ webhostingových služieb a centrálny register domén (SK-NIC, a.s.) na spracovanie osobných údajov. V prípade pridania nového sprostredkovateľa Poskytovateľ informuje Objednávateľa a Objednávateľ má právo voči pridaniu vysloviť námietku.

3.5.    Poskytovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastnými prístupovými údajmi.

3.6.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok ochrany osobných údajov. Po zmene je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené Podmienky ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach.

 

 

Tieto podmienky sú platné od 03.08.2020.

 

Kontakt Kontakt
41+ mil.
EUR zarobili e-shopy bežiace na našej technológii za posledných 30 dní
31 000+
e-shopov bolo vygenerovaných cez náš systém
40 000+
zákazníkov sa registrovalo do nášho systému