E-shop na prenájom

Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné informácie

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Zmluvný vzťah vzniká na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.2. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formuláru na dodávku služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak učinila, že je s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámená, rozumie im, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a v celom rozsahu ich akceptuje.

1.3. Pokiaľ bude časť týchto podmienok určená za neplatnú, bude táto časť z Podmienok vymazaná a ostatné časti budú mať i naďalej plnú platnosť.

1.4. V prípade akýchkoľvek sporov je za právoplatnú prehlásená verzia podmienok v slovenskom znení umiestnená na serveri www.Atomer.sk.

 1. Definícia pojmov

Služba Atomer - súbor služieb potrebných na poskytovanie internetovej aplikácie Objednávateľa a ďalších služieb s tým spojených.

Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku Služby Atomer objednávacím formulárom, ďalej len " Objednávateľ".

Poskytovateľ - firma All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

VOP - všeobecné obchodné podmienky.

 1. Kreditný systém

3.1. Objednávateľ platí za Službu Atomer vopred, strhnutím kreditu z jeho kreditného účtu v Službe Atomer.

3.2. Prevádzkové náklady sa strhávajú z kreditu automaticky raz týždenne, prípadne mesačne podľa platného cenníka prevádzkových nákladov. Do limitu notifikačných e-mailov k objednávkam sa nepočítajú e-maily pre administrátorov a notifikácie, ktoré sa vytvoria z frontendu: pri vytvorení objednávky, Online platby a Splátkové systémy.

3.3. Hodnota kreditu na kreditnom účte v Službe Atomer sa môže dostať do mínusu. V tomto mínusovom stave sa môžu niektoré moduly/atómy a časti Služby Atomer zneaktívniť, alebo obmedziť plnohodnotné fungovanie.

3.4. Stránky Objednávateľa prevádzkované cez Službu Atomer sú funkčné aj v prípade mínusovej hodnoty kreditného účtu v Službe Atomer. Objednávateľ môže mať mínusovú hodnotu v kreditnom účte maximálne 7 dní. Po uplynutí tejto doby si Poskytovateľ Služby Atomer vyhradzuje právo pozastaviť alebo zmazať webové stránky prevádzkované cez Službu Atomer.

3.5. Práca s kreditom (navýšenie / zníženie) sa riadi matematickým zaokrúhľovaním na 2 desatinné miesta.

3.6. Kreditný účet si Objednávateľ dobíja uhradením určitej sumy na účet Poskytovateľa. Pomer medzi úhradou, a pripísanou čiastkou na kreditný účet v Službe Atomer určuje aktuálny cenník zverejnený na stránke Služby Atomer. Minimálna výška platby je 6,00 €. V prípade zaslania platby menšej ako 6,00 € si účtujeme administratívny poplatok 6,00 €. Kredit na kreditnom účte je platný 5 rokov od jeho dobitia.

3.7. Poskytovateľ nevypláca Objednávateľovi späť kredity, ktoré sú na kreditnom účte Objednávateľa. Aj v prípade ukončenia poskytovania Služby Atomer Objednávateľovi Poskytovateľom.

3.8. Objednávateľ môže požiadať o vrátenie kreditu omylom aktivovaného atómu do 24 hodín od jeho aktivovania. Žiadosť je potrebné zaslať prostredníctvom modulu Technická podpora. V prípade schválenia žiadosti o vrátenie kreditu sa účtuje administratívny poplatok 3 €.

3.9. Počas kladného kreditu na kreditnom účte Objednávateľa udeľuje Poskytovateľ Služby Atomer Objednávateľovi súhlas na využívanie Služieb Atomer.

 1. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. Objednávateľ má právo vyskúšať si Službu Atomer zadarmo a nezáväzne v rámci testovacieho obdobia. Odoslaním objednávky na prenájom Služby Atomer vyjadruje Objednávateľ súhlas s funkčnosťou Služby Atomer, jej ovládaním a rozsahom funkcií.

4.2. Objednávateľ berie na vedomie, že nikdy nebude požadovať náhradu od našich zamestnancov, partnerov, prevádzkovateľa Služieb Atomer za akúkoľvek stratu, náklady, vrátane poplatkov spojených s vymáhaním práva pri porušení našich podmienok použitia.

4.3. Objednávateľ si sám určuje na akú dobu si objednáva prenájom Služby Atomer, a to cez administračné rozhranie určené na objednanie jednotlivých modulov Služby Atomer.

4.4. Objednávateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas na občasné zaslanie emailu s aktuálnymi informáciami, prebiehajúcimi akciami a o zmenách v Službe Atomer.

4.5. Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsah jeho stránky / stránok v Službe Atomer.

 1. Práva a povinnosti poskytovateľa

5.1. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené používaním Služby Atomer Objednávateľom.

5.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na stránky prevádzkované Službou Atomer umiestniť krátky textový, alebo malý grafický odkaz na Službu Atomer, alebo Poskytovateľa. Tento odkaz je možné odstrániť jedine príslušným Atómom na to určeným, alebo so súhlasom Poskytovateľa. Odstránenie tohto odkazu iným spôsobom sa považuje za porušenie všeobecných obchodných podmienok a môže byť riešené podľa bodu 5.3 VOP.

5.3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite a nenávratne pozastaviť alebo zmazať Objednávateľovi webové stránky prevádzkované cez Službu Atomer a zakázať Objednávateľovi prístup k používaniu Služby Atomer. Všetky rozhodnutia o uskutočnení podobných opatrení sú plne na Poskytovateľovi Služby Atomer.

5.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo niekoľko krát za rok poslať Objednávateľovi mail s aktuálnymi informáciami, prebiehajúcimi akciami a o zmenách v Službe Atomer.
5.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmazať webové stránky, ktoré sú prevádzkované a vytvorené Objednávateľom v Službe Atomer v prípade, že sa na stránke nezobrazuje obsah viac ako 21 dní a zároveň daný projekt nevyužíva žiaden platený Atóm. O tejto skutočnosti je Objednávateľ vopred notifikovaný e-mailom. V prípade, že Objednávateľ nevykoná nápravu, webové stránky Objednávateľa budú po vypršaní 21 dňovej lehoty vymazané.

5.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Po zmene je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené VOP na svojich internetových stránkach. Uhradením faktúry, ktorá bude vystavená po zmene VOP Objednávateľ tieto upravené VOP akceptuje v plnom rozsahu.

 1. Ďalšie ujednania

6.1. Pod pojmom Atóm, alebo Atóm Služby Atomer sa myslí modul Služby Atomer.

 1. Licenčné podmienky, autorské a majetkové práva

7.1. Autorské práva, ako aj ostatné iné práva duševného vlastníctva, vzťahujúce sa k softvérovým produktom, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dokumentov distribuovaných spolu so softwarovými produktmi, naďalej prislúchajú príslušným subjektom ako ich nositeľom a nie sú týmto záväzkovým vzťahom dotknuté.

7.2. Za podmienky riadnej úhrady dohodnutej ceny za poskytnutie licencie (licenčných poplatkov) udeľuje Poskytovateľ Služby Atomer Objednávateľovi licenciu, tj oprávnenie k výkonu práva užívať dodávku špecifikovanú v zmluve k účelu zo zmluvy vyplývajúcemu, a to za ďalej uvedených podmienok:

 • licencia sa dojednáva ako licencia nevýhradná,
 • doba trvania licencie: Objednávateľovi je licencia udeľovaná na dobu, na ktorú si Objednávateľ aktivuje Atóm,
 • územný rozsah licencie: neobmedzene na celom území Slovenskej republiky

7.3. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť podlicenciu.

7.4. Objednávateľ nie je oprávnený prekročiť množstevný rozsah licencie dohodnutý v zmluve alebo stanovený týmito VOP.

7.5. Objednávateľ nesmie vykonávať úpravu, spätnú analýzu, rekompiláciu, prevod zo zdrojového kódu aplikácie, pristupovať k zdrojovému kódu a nesmie sprístupniť zdrojový kód aplikácie tretej osobe.

7.6. Objednávateľ je ďalej povinný dodržiavať všetky obmedzenia v použití softvér ustanovených zákonom, zmluvou a týmito VOP.

7.7. Objednávateľ nie je oprávnený odstraňovať, meniť, zakrývať alebo akýmkoľvek iným spôsobom zasahovať do akýchkoľvek autorskoprávnych, či iných označení príslušných subjektov umiestnených alebo uložených na softvérových produktoch, alebo akejkoľvek ich časti, či dokumentáciu distribuovanej spolu so softwarovými produktmi.

7.8. Autorské práva k dodanému produktu, príslušenstvo a dokumentácia náleží príslušnému výrobcovi. Všetky logá, registrované ochranné známky, ochranné známky, ďalšie značky a názvy výrobkov patria ich vlastníkom. V prípade poskytnutia licencie na prevádzkovanie softvéru prináležia všetky autorské práva poskytovateľovi a tvorcovi softvéru. Objednávateľovi nevznikajú uzavretím zmluvy a udelením licencie žiadne práva k ochranným známkam poskytovateľa alebo tretích osôb.

7.9. Autorské práva sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 1. Ochrana osobných údajov

8.1. Poskytovateľ spracováva osobné údaje Objednávateľa podľa Podmienok spracovania osobných údajov.

 

Tieto VOP sú platné od 09.04.2020

Podmienky ochrany osobných údajov Podmienky ochrany osobných údajov Kontakt Kontakt
41+ mil.
EUR zarobili e-shopy bežiace na našej technológii za posledných 30 dní
31 000+
e-shopov bolo vygenerovaných cez náš systém
40 000+
zákazníkov sa registrovalo do nášho systému